Menu Szukaj Czym jest escape room? Wszystkie pokoje Promocje Vouchery prezentowe Gra Escape Room Zaloguj się

Regulamin dla firm

- nowe regulacje w sprawie zgłoszeń komentarzy

- nowe funkcje tylko dla Partnerów

Regulamin serwisu lockme.pl dla przedsiębiorców

Data publikacji: 04.10.2018

Niniejszy regulamin dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się udostępnianiem pokojów typu „escape room” swoim klientom.

Administratorem serwisu lockme.pl jest Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lockme Jakub Caban” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 898-209-36-73.

Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@lockme.pl.

 

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Jakub Caban, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Lockme Jakub Caban” z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 898-209-36-73,

 2. Konto firmowe – konto w Serwisie prowadzone przez Administratora dla Użytkownika firmowego  na podstawie Umowy o Prowadzenie Konta Firmowego; Konto jest zbiorem zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika firmowego oraz informacje o działaniach Użytkownika firmowego podejmowanych w ramach Serwisu,

 3. Partner – Użytkownik firmowy, którego Konto posiada status „Partner”; nabycie statusu „Partner” możliwe jest w sposób opisany w § 9 Regulaminu,

 4. Pokój – pokój typu “escape room”, o którym informacje dostępne są w Serwisie,

 5. Pokój Użytkownika firmowego – pokój typu “escape room” należący do Użytkownika firmowego,

 6. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://panel.lockme.pl/regulamin-dla-firm/

 7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://lockme.pl,

 8. Umowa o Prowadzenie Konta Firmowego – umowa łącząca Użytkownika firmowego a Administratora, zawierana zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu, mocą której Administrator zobowiązuje się utrzymywać Konto firmowe w Serwisie, a Użytkownik firmowy korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

 9. Użytkownik firmowy – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udostępnia Pokój lub Pokoje i która posiada Konto firmowe w Serwisie,

 10. Wizytówka Firmy – podstrona Serwisu zawierająca informacje o prowadzonej przez Użytkownika firmowego działalności gospodarczej w zakresie udostępniania Pokoju lub Pokojów Użytkownika firmowego.

 11. Wizytówka Pokoju – podstrona Serwisu zawierająca informacje o Pokoju.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Administrator udostępnia Serwis, za pośrednictwem którego świadczy na rzecz Użytkownika firmowego usługi drogą elektroniczną w sposób i na zasadach opisanych w regulaminie.

 2. Regulamin określa:

  1. zasady korzystania przez Użytkownika firmowego z Serwisu,

  2. prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika firmowego związane z korzystaniem z Serwisu.

 3. Użytkownik firmowy nie może korzystać z Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.

 4. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:

  1. standardowy system operacyjny,

  2. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,

  3. połączenie z Internetem,

  4. aktywny adres e-mail.

 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika firmowego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

 

§ 3 Konto firmowe

 1. Konto firmowe w Serwisie może posiadać wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udostępnia Pokój lub Pokoje.

 2. Konto firmowe tworzone jest dla podmiotu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przez Administratora, po uprzednim kontakcie tego podmiotu z Administratorem.

 3. Konto firmowe musi zostać aktywowane przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Aktywacja Konta firmowego polega na zaakceptowaniu Regulaminu przy pierwszym logowaniu do Konta firmowego. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do aktywacji Konta firmowego.

 4. Z chwilą aktywacji Konta firmowego dochodzi do zawarcia Umowy o Prowadzenie Konta Firmowego pomiędzy Administratorem a podmiotem, o którym mowa w ust. 1 powyżej. W konsekwencji, podmiot ten staje się Użytkownikiem firmowym.

 5. Użytkownik firmowy może zalogować się do Konta firmowego z poziomu strony https://panel.lockme.pl, wykorzystując do tego dane przesłane mu przez Administratora na podany Administratorowi adres e-mail.

 6. Po zalogowaniu się do Konta firmowego, Użytkownik firmowy uzyskuje dostęp do panelu, z poziomu którego może zarządzać Kontem.

 

§ 4 Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika firmowego

 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy na rzecz Użytkownika firmowego usługi drogą elektroniczną, polegające na zapewnieniu Użytkownikowi firmowemu możliwości:

  1. dodawania i edytowania Wizytówek Pokojów,

  2. edytowania Wizytówki Firmy,

  3. przeglądania i odpowiadania na komentarze dodane przez osoby korzystające z Serwisu na temat Pokojów Użytkownika firmowego,

  4. konfiguracji Konta firmowego,

  5. skorzystania z widgetów związanych z obecnością Użytkownika firmowego w Serwisie.

 

§ 5 Wizytówki

 1. Z chwilą utworzenia Konta firmowego, w Serwisie tworzona jest Wizytówka Firmy zawierająca informacje o prowadzonej przez Użytkownika firmowego działalności gospodarczej w zakresie udostępniania pokojów typu „escape room”.

 2. Użytkownik firmowy może edytować informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w zakresie udostępniania pokojów typu „escape room” uwidocznione w Wizytówce Firmy, korzystając z panelu do zarządzania Kontem firmowym.

 3. Użytkownik firmowy może dodawać w Serwisie Wizytówki Pokojów Użytkownika firmowego, korzystając z panelu do zarządzania Kontem firmowym.

 4. Dodając jakiekolwiek treści, a w szczególności informacje, dane, materiały, zdjęcia, grafiki, w ramach Wizytówki Firmy lub Wizytówki Pokoju, Użytkownik firmowy oświadcza, że treści te są prawdziwe, rzetelne oraz że jest uprawniony do rozpowszechniania tych treści w Internecie i udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie treści w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.  

 5. Zakazane jest w ramach Wizytówek Firm lub Wizytówek Pokojów dodawanie treści naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności treści nierzetelnych, nieprawdziwych, oczerniających, zniesławiających, obraźliwych, nawołujących do agresji i nienawiści, dyskryminujących.

 6. Każda Wizytówka Firmy lub Wizytówka Pokoju składa się z tytułu oraz opisu (treści). Użytkownik firmowy posiadający status Partnera ma możliwość dodania w Wizytówce Firmy zdjęć swojej firmy, a w Wizytówce Pokoju filmu dotyczącego danego Pokoju.   

 7. Zakazane jest w tytułach Wizytówek Firm dodawanie jakichkolwiek innych informacji niż nazwa firmy lub marki związanej z działalnością w zakresie udostępniania pokojów typu “escape room”.

 8. Zakazane jest w tytułach Wizytówek Pokojów dodawanie jakichkolwiek innych informacji niż nazwa Pokoju, a w szczególności informacji o lokalizacji, języku Pokoju.

 9. Zakazane jest w tytułach i treściach Wizytówek Firm i Wizytówek Pokojów  informowanie o jakichkolwiek ofertach specjalnych i promocjach stosowanych przez Użytkownika firmowego.

 10. Zakazane jest w treściach Wizytówek Pokojów dodawanie jakichkolwiek innych informacji niż opis fabuły Pokoju, a w szczególności informacji o jakichkolwiek ofertach specjalnych i promocjach stosowanych przez Użytkownika firmowego.

 11. Zakazane jest usuwanie Wizytówki Pokoju, a następnie utworzenie dla tego samego Pokoju Wizytówki pod tą samą lub zbliżoną nazwą, celem usunięcia komentarzy zamieszczonych w usuwanej Wizytówce.

 12. Każda funkcja dostępna w ramach Wizytówki Pokoju lub Wizytówki Firmy przeznaczona jest do zaprezentowania informacji określonego rodzaju odpowiadających istocie danej funkcji. Zakazane jest wykorzystywanie poszczególnych funkcji do prezentacji informacji wykraczających poza istotę danej funkcji, w szczególności informacji innych niż opis fabuły lub klimatu Pokoju, czy też zdjęć innych niż zdjęć Pokoju.

 13. Zakazane jest wykorzystywanie funkcji dostępnych w ramach Wizytówki Pokoju lub Wizytówki Firmy do prezentowania, w jakiejkolwiek formie, informacji mających zachęcać użytkowników do dokonywania rezerwacji Pokojów z pominięciem Serwisu.

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do ukrywania widoczności treści naruszających zakaz, o którym mowa w ust. 7 - 12 powyżej, a także ich moderacji oraz usuwania. Dodawanie przez Użytkownika firmowego zakazanych treści może zostać uznane za korzystanie z Serwisu w sposób niedozwolony zgodnie z § 10 Regulaminu.

 

§ 6 Komentarze

 1. Przechodząc do zakładki „Komentarze” dostępnej z poziomu panelu do zarządzania Kontem, Użytkownik firmowy może przeglądać wszystkie komentarze dodane w Serwisie na temat jego Pokojów oraz może na te komentarze odpowiadać.

 2. Dodając jakiekolwiek treści w ramach odpowiedzi na komentarz, a w szczególności informacje, dane, materiały, zdjęcia, grafiki, Użytkownik firmowy oświadcza, że treści te są prawdziwe, rzetelne oraz że jest uprawniony do rozpowszechniania tych treści w Internecie i udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie treści w Serwisie, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Administratora związanych z Serwisem oraz w newsletterze wysyłanym przez Administratora do jego subskrybentów.  

 3. Zakazane jest dodawanie odpowiedzi na komentarze naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności odpowiedzi nierzetelnych, nieprawdziwych, oczerniających, zniesławiających, obraźliwych, nawołujących do agresji i nienawiści, dyskryminujących.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do ukrywania widoczności odpowiedzi na komentarze naruszających zakaz, o którym mowa w ust. 3 powyżej, a także ich moderacji lub usuwania.

 5. Administrator może zablokować Konto firmowe Użytkownika firmowego, który dodał odpowiedź naruszającą zakaz, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub zastosować inne kary zgodnie z § 10 Regulaminu.

 6. Użytkownik firmowy może wyłącznie odpowiadać na komentarze dodane na temat jego Pokoju lub Pokojów. Zakazane jest natomiast dodawanie komentarzy przez Użytkownika firmowego.

 7. Zakazane jest również dodawanie w Serwisie komentarzy przez pracowników Użytkownika firmowego, jego zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło lub przez jakiekolwiek inne podmioty z nim związane lub świadczące na jego rzecz usługi oraz przez osoby bliskie z kręgu rodziny lub znajomych, przyjaciół, jeśli komentarze te zmierzają do nieuczciwego wzmocnienia pozycji, wizerunku lub oceny Użytkownika firmowego lub do osłabienia pozycji, wizerunku lub oceny innych Użytkownik firmowych.

 8. W razie stwierdzenia przez Administratora, że komentarz dodany w Serwisie pochodzi od Użytkownika firmowego, Administrator może uwidocznić w ramach Wizytówki Firmy lub Wizytówki Pokoju informacje o nieuczciwych praktykach stosowanych przez Użytkownika firmowego lub zastosować inne kary zgodnie z § 10 Regulaminu.

 9. W razie stwierdzenia przez Administratora, że komentarz dodany w Serwisie pochodzi od osoby, o której mowa w ust. 7 powyżej i zmierza do nieuczciwego wzmocnienia pozycji, wizerunku lub oceny Użytkownik firmowego lub do osłabienia pozycji, wizerunku lub oceny innych Użytkownik firmowych, Administrator może uwidocznić w ramach Wizytówki Firmy lub Wizytówki Pokoju informacje o nieuczciwych praktykach stosowanych przez Użytkownik firmowego lub zastosować inne kary zgodnie z § 10 Regulaminu.

 10. Jeśli Użytkownik firmowy nie zgadza się z oceną dokonaną przez Administratora w zakresie charakteru komentarza pod kątem przesłanek, o których mowa w ust. 7 powyżej, Użytkownik firmowy może złożyć reklamację zgodnie z § 12 Regulaminu.

 11. Jeżeli Użytkownik firmowy stwierdzi, że dodany w Serwisie komentarz na temat Pokoju Użytkownika firmowego jest nierzetelny, obraźliwy lub w jakikolwiek inny sposób narusza dobre imię Użytkownika firmowego, może zgłosić ten fakt Administratorowi, korzystając wyłącznie z opcji „Zgłoś komentarz” w terminie 30 dni od dnia dodania komentarza podlegającego zgłoszeniu. Zgłoszenia przekazane w innej formie lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane przez Administratora. Zgłoszenia są jawne, co oznacza, że zarówno treść zgłoszenia, jak również cała korespondencja z Administratorem będącą wynikiem zgłoszenia jest dostępna dla każdego użytkownika Serwisu po kliknięciu w specjalny link widoczny przy komentarzu, co do którego zostało dokonane zgłoszenie.

 12. Użytkownik firmowy, dokonując zgłoszenia komentarza, powinien kierować się obiektywnymi, uzasadnionymi przesłankami. Sam fakt niezadowolenia z treści komentarza lub jego negatywny wydźwięk nie jest wystarczający do uznania komentarza za niedozwolony. Uporczywe zgłaszanie komentarzy bez obiektywnych i uzasadnionych przyczyn będzie ignorowane, a w dalszej kolejności może zostać uznane za korzystanie z Serwisu w sposób niedozwolony i skutkować zastosowaniem kary zgodnie z § 10 Regulaminu.

 13. Zakazane jest kopiowanie komentarzy na temat Pokojów dodanych w Serwisie bezpośrednio na stronę internetową Użytkownika firmowego. Osadzenie komentarzy na stronie Użytkownika firmowego możliwe jest przy wykorzystaniu jednego z widgetów, o których mowa w § 8 Regulaminu.

 14. Zakazane jest oferowanie jakichkolwiek korzyści osobom odwiedzającym Pokój lub Pokoje Użytkownik firmowego w zamian za dodanie w Serwisie komentarza lub komentarzy na temat Pokoju lub Pokojów.

 15. W razie stwierdzenia przez Administratora naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 14 powyżej, Administrator może wyłączyć możliwość dodawania komentarzy na temat wszystkich Pokojów danego Użytkownika firmowego ukryć dodane dotychczas niewiarygodne komentarze lub zastosować inne kary zgodnie z § 10 Regulaminu.

 16. Jeśli Użytkownik firmowy nie zgadza się z oceną dokonaną przez Administratora w zakresie charakteru komentarza pod kątem przesłanek, o których mowa w ust. 14 powyżej, Użytkownik firmowy może złożyć reklamację zgodnie z § 12 Regulaminu.

 

§ 7 Konfiguracja Konta firmowego

 1. Konfiguracja Konta firmowego odbywa się z poziomu panelu zarządzania Kontem firmowy.

 2. Konfiguracja Konta firmowego polega na określeniu, jakie wiadomości związane z Serwisem Użytkownik firmowy chce otrzymywać na adres e-mail przypisany do Konta firmowego.

 

§ 8 Widgety

 1. Z poziomu panelu do zarządzania Kontem firmowym, Użytkownik firmowy może uzyskać dostęp do kodów HTML do zastosowania na swojej stronie internetowej związanych z obecnością Użytkownik firmowego w Serwisie.

 2. Kod HTML pozwala osadzić na stronie internetowej Użytkownika firmowego określoną grafikę przygotowaną przez Administratora, przekierowującą do Wizytówki Firmy lub Wizytówki Pokoju. Kod HTML pozwala również osadzić na stronie internetowej Użytkownika firmowego komentarze dodane w Serwisie na temat Pokoju lub Pokojów Użytkownika firmowego.

 3. Administrator udziela Użytkownikowi firmowemu nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z kodów HTML na stronach internetowych Użytkownika firmowego. Licencja obejmuje również rozpowszechnianie grafik przypisanych do kodów html.

 4. Korzystanie z oznaczeń graficznych, logo Serwisu lub jakichkolwiek innych grafik związanych z Serwisem na stronach internetowych Użytkownika firmowego jest zakazane, za wyjątkiem korzystania z kodów HTML, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 5. Jeśli Użytkownik firmowy chce w jakikolwiek inny sposób niż opisany w niniejszym paragrafie korzystać z oznaczeń graficznych, logo Serwisu lub jakichkolwiek innych grafik związanych z Serwisem, musi na to uzyskać zgodę Administratora. Zgodę taką może uzyskać, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail kontakt@lockme.pl.

 

§ 9 Nabycie statusu Partnera

 1. Użytkownik firmowy może nabyć status Partnera.

 2. Aby nabyć status partnera należy wypełnić odpowiedni formularz w panelu firmowym w zakładce STrefa Partnera i następnie skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail kontakt@lockme.pl

 

§ 10 Niedozwolone korzystanie z Serwisu

1. W razie korzystania przez Użytkownika firmowego z Serwisu w sposób niedozwolony, tj. niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, Administrator może stosować następujące kary w stosunku do Użytkownika firmowego:

 1. upomnienie,

 2. blokada możliwości dodawania odpowiedzi na komentarze przez określony czas,

 3. blokada możliwości dodawania komentarzy na temat wszystkich Pokojów danego Użytkownika firmowego przez określony czas oraz ukrycie dodane dotychczas niewiarygodnych komentarzy,

 4. blokada Konta przez określony czas,

 5. ukrycie niewiarygodnych komentarzy,

 6. uwidocznienie w ramach Wizytówki Firmy lub Wizytówki Pokoju informacji o nieuczciwych praktykach stosowanych przez Użytkownika firmowego - zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu,

 7. usunięcie Konta.

2. Za korzystanie z Serwisu w sposób niedozwolony rozumie się, w szczególności:

 1. dostarczanie przez Użytkownika firmowego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie,

 2. dodawanie komentarzy przez Użytkownika firmowego,

 3. dodawanie w Serwisie komentarzy przez pracowników Użytkownika firmowego, jego zleceniobiorców, wykonawców umów o dzieło lub przez jakiekolwiek inne podmioty z nim związane lub świadczące na jego rzecz usługi oraz przez osoby bliskie z kręgu rodziny lub znajomych, przyjaciół, jeśli komentarze te zmierzają do nieuczciwego wzmocnienia pozycji, wizerunku lub oceny Użytkownika firmowego lub do osłabienia pozycji, wizerunku lub oceny innych Użytkownik firmowych.

 4. dodawanie przez Użytkownika firmowego odpowiedzi na komentarze naruszających prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności odpowiedzi nierzetelnych, nieprawdziwych, oczerniających, zniesławiających, obraźliwych, nawołujących do agresji i nienawiści, dyskryminujących,

 5. namawianie lub zachęcanie, w jakikolwiek sposób, innych osób do dodawania komentarzy na temat Pokoju Użytkownika firmowego lub innych Pokojów,

 6. namawianie lub zachęcanie, w jakikolwiek sposób, innych osób do edytowania dodanych przez nich komentarzy na temat Pokoju Użytkownika firmowego lub innych Pokojów,

 7. oferowanie jakichkolwiek korzyści osobom odwiedzającym Pokój lub Pokoje Użytkownik firmowego w zamian za dodanie w Serwisie komentarza lub komentarzy na temat Pokoju lub Pokojów

 8. korzystanie z usług marketingu szeptanego w obrębie Serwisu,

 9. uporczywe zgłaszanie komentarzy bez uzasadnionych i obiektywnych przyczyn, zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu,

 10. zamieszczanie w treści Wizytówek Firm lub Wizytówek Pokojów treści zabronionych zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu,

 11. usunięcie Wizytówki Pokoju, a następnie utworzenie dla tego samego Pokoju Wizytówki pod tą samą lub zbliżoną nazwą, celem usunięcia komentarzy zamieszczonych w usuwanej Wizytówce.

3. Namawianiem lub zachęcaniem, o którym mowa w pkt 5 i 6 powyżej nie jest samo informowanie o możliwości pozostawienia komentarza w Serwisie. Oznacza to, że Użytkownik firmowy może informować o możliwości pozostawienia komentarza na temat jego Pokoju lub Pokojów w Serwisie, posługując się neutralnymi komunikatami pozbawionymi elementów perswazyjnych.

4. Katalog niedozwolonych sposobów korzystania z Serwisu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ma charakter przykładowy. Oznacza to, że za korzystanie z Serwisu w sposób niedozwolony, mogą zostać również uznane inne zachowania Użytkownika, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

5.  W przypadku uznania przez Administratora, że Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niedozwolony, Administrator może zastosować wobec Użytkownika wybraną przez Administratora karę lub łącznie więcej niż jedną karę spośród kar wskazanych w ust. 1 powyżej. Administrator zachowuje dowolność w wyborze kary lub kar.  

6. O stwierdzeniu korzystania z Serwisu w sposób niedozwolony oraz o zastosowanej karze Administrator powiadomi Użytkownika firmowego w formie wiadomości e-mail.

 

§ 11 Czas trwania Umowy o Prowadzenie Konta firmowego

 1. Umowa o Prowadzenie Konta Firmowego zawierana jest na czas nieokreślony.

 2. Użytkownik firmowy może w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta Firmowego ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając żądanie usunięcia Konta firmowego na adres e-mail kontakt@lockme.pl.

 3. Jeżeli Użytkownik firmowy posiada status Partnera, może wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, kontaktując się w tym celu z Administratorem pod adresem e-mail kontakt@lockme.pl.

 4. Administrator może rozwiązać Umowę o Prowadzenie Konta Firmowego bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym), jeśli Użytkownik firmowy uporczywie nie przestrzega postanowień Regulaminu.

 5. Najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego od rozwiązania Umowy o Prowadzenie Konta Firmowego, Konto firmowe przestanie być dostępne dla Użytkownika firmowego. Jednocześnie, w Serwisie przestanie być widoczna Wizytówka Firmy oraz Wizytówki wszystkich Pokojów Użytkownika firmowego. Oznacza to również, że wszystkie komentarze dodane na temat Pokojów Użytkownika przestaną być widoczne w Serwisie.

 

§ 12 Reklamacje

 1. Użytkownik firmowy może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Umową o Prowadzenie Konta Firmowego. Reklamacje mogą również dotyczyć stosowanych wobec Użytkownika firmowego kar zgodnie z § 10 Regulaminu.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. oznaczenie Użytkownika firmowego,

  2. przedmiot reklamacji,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację,

  4. żądanie Użytkownika firmowego w związku z reklamacją.

 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. kontakt@lockme.pl.

 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownik firmowego w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

 

§ 13 Dane osobowe i pliki cookies

Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://lockme.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.

 2. Administrator z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Administratora, rozszerzenie usług świadczonych przez Administratora, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Administratora na obecnych warunkach, konieczność dostosowania Regulaminu do nieuczciwych praktyk Użytkowników firmowych zmierzających do obejścia zakazów przewidzianych w Regulaminie. Administrator poinformuje Użytkowników firmowych o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie firmowym adresy poczty elektronicznej). W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik firmowy ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Prowadzenie Konta Firmowego poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta firmowego.

 

Ta strona używa cookies

Możesz wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce. Niektóre funkcje witryny mogą wtedy nie działać.

Poznaj naszą politykę cookie.

OK, ROZUMIEM