Regulamin voucherów

Regulamin serwisu uległ zmianom dnia 05.07.2016 o godzinie 16:00. Aby kontynuować korzystanie z portalu musisz zaakceptować nową wersję regulaminu

Zmiana danych właściciela serwisu

Regulamin sprzedaży voucherów

Data publikacji: 05.07.2016

Sprzedaż voucherów w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu lockme.pl prowadzi Jakub Caban, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „ Lockme JAKUB CABAN " z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 898-209-36-73.

Druk i wysyłkę kupionych voucherów - na życzenie kupującego - realizuje Bartosz Idzikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Lockme Bartosz Idzikowski” z siedzibą we Wrocławiu (51-149), ul. Koszarowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 894-287-61-10.

Kontakt ze sprzedawcą oraz realizatorem druku i wysyłki możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@lockme.pl.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonujący zakupu vouchera bez związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,

 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna dokonujący zakupu vouchera za pośrednictwem Serwisu,

 3. Pokój – escape room, o którym informacje dostępne są w Serwisie,

 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://lockme.pl/regulamin-voucherow/,

 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://lockme.pl,

 6. Serwis Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych obsługiwany przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,

 7. Sprzedawca - Jakub Caban, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą „ Lockme JAKUB CABAN " z siedzibą we Wrocławiu (53-601), ul. Tęczowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 898-209-36-73,

 8. Usługodawca - Bartosz Idzikowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Lockme Bartosz Idzikowski” z siedzibą we Wrocławiu (51-149), ul. Koszarowa 7, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 894-287-61-10,

 9. Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, który może zostać zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem Serwisu jako forma zapłaty za rezerwację Pokoju; każdy Voucher to unikalny kod, który posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności; każdy Voucher posiada również kod zabezpieczający.

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Voucherów w formie elektronicznej, które mogą być również, na życzenie Kupującego, wydrukowane i dostarczone pod wskazany adres przez Usługodawcę.

 2. Regulamin określa zasady i warunki zakupu Vouchera, zawarcia umowy o wydruk i dostawę Vouchera pod wskazany adres, a także zasady i warunki wykorzystania Vouchera.

 3. Do dokonania zakupu Vouchera za pośrednictwem Serwisu oraz zawarcia umowy o wydruk i dostawę Vouchera pod wskazany adres nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa, aktualna przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Kupujący nie może dokonać zakupu Vouchera, ani zawrzeć umowy o wydruk i dostawę Vouchera pod wskazany adres anonimowo, ani pod pseudonimem.

 5. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.

§ 3
Zawieranie umowy

 1. W celu zakupu Vouchera Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  1. przejść pod adres https://lockme.pl/voucher-prezentowy/,

  2. wybrać wartość nominalną Vouchera,

  3. zdecydować, czy chce dodatkowo zamówić usługę druku i dostawy Vouchera pod wskazany adres - usługa taka realizowana jest przez Usługodawcę i kosztuje 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych brutto,

  4. kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,

  5. wypełnić formularz zamówienia,

  6. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Vouchera lub zawarcia umowy o wydruk i dostawę Vouchera pod wskazany adres,

  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

 2. W formularzu zamówienia Kupujący może dokonać indywidualizacji Vouchera, podając imię wybranej osoby i krótką treść, jaka ma zostać uwidoczniona na Voucherze.  

 3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Serwisu Przelewy24.pl celem dokonania zapłaty ceny za Voucher (Vouchery). Jeśli Kupujący zamówił również dodatkową usługę druku i dostawy Vouchera (Voucherów) pod wskazany adres, zapłata będzie obejmować również wynagrodzenie Usługodawcy za realizację tej usługi - 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych brutto.

 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem na stronę Serwisu.

 5. Z chwilą dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Vouchera (Voucherów). Jeśli Kupujący zamówił również dodatkową usługę druku i dostawy Vouchera (Voucherów) pod wskazany adres, dochodzi również do zawarcia umowy o realizację tej usługi między Kupującym a Usługodawcą.

 6. Dostawa Vouchera w formie elektronicznej nie jest dostawą towaru, ani świadczeniem usługi, w związku z czym Kupujący nie otrzyma od Sprzedawcy faktury za zakup Vouchera, a jedynie fakturę proforma. Faktura zostanie wystawiona przez Właściciela Pokoju z chwilą wykorzystania Vouchera jako formy zapłaty za rezerwację Pokoju.

 7. Jeżeli Kupujący zamówił dodatkową usługę druku i dostawy Vouchera pod wskazany adres, Kupujący otrzyma od Usługodawcy fakturę na kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu Usługodawcy z tytułu realizacji usługi - 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych brutto.

§ 4
Dostawa Vouchera

 1. Voucher (Vouchery) w formie elektronicznej zostanie dostarczony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, poprzez jego wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 2. Dostawa Vouchera (Voucherów) w formie elektronicznej jest nieodpłatna.

 3. Jeśli Kupujący zamówił również dodatkową usługę druku i dostawy Vouchera (Voucherów) pod wskazany adres, wydrukowany Voucher (Vouchery) zostanie dostarczony Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym na adres pocztowy podany w formularzu zamówienia, w ciągu 14 dni od dokonania płatności.

 4. Koszty dostawy Vouchera w formie papierowej wynosi 5(słownie: pięć) złotych i został wliczony w cenę usługi druku i dostawy Vouchera (Voucherów) pod wskazany adres.

§ 5
Realizacja Vouchera

 1. W treści każdego Vouchera wskazane są:

  1. wartość nominalna Vouchera,

  2. numer Vouchera,

  3. kod zabezpieczający,

  4. data ważności.

 2. Data ważności Vouchera wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące i liczona jest od chwili zakupu Vouchera.

 3. Oprócz wartości nominalnej, Voucher ma zawsze również swoją wartość aktualną. Wynika to z faktu, że jeden Voucher może zostać wykorzystany więcej niż jeden raz aż do wykorzystania jego wartości nominalnej. Za każdy razem, gdy osoba korzysta z Vouchera, wykorzystywana kwota jest odejmowana od wartości nominalnej, a różnica stanowi wartość aktualną.

 4. Aktualną wartość Vouchera można sprawdzić pod adresem https://lockme.pl/voucher-prezentowy/, podając numer oraz kod zabezpieczający Vouchera.

 5. Voucher może zostać zrealizowany przez czas odpowiadający jego dacie ważności podczas zawierania za pośrednictwem Serwisu Umowy Rezerwacji Pokoju.

 6. Szczegółowa procedura zawierania Umowy Rezerwacji Pokoju opisana jest w regulaminie korzystania z Serwisu dostępnym pod adresem https://lockme.pl/regulamin/.

 7. Dzięki zrealizowaniu Vouchera, kwotę należną do zapłaty z tytułu zawartej Umowy Rezerwacji Pokoju można pomniejszyć o aktualną wartość Vouchera.

 8. Realizacja Vouchera polega na podaniu w odpowiednim polu numeru Vouchera oraz kodu zabezpieczającego.

 9. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w sposób opisany powyżej. W szczególności, nie jest możliwa wymiana Vouchera na gotówkę.

 10. Voucher nie może zostać zrealizowany po upływie jego daty ważności.

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą lub Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę lub Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://lockme.pl/reklamacja/ jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca lub Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Serwisie koszt dostawy Vouchera (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 7
Reklamacje

 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Voucherów.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. oznaczenie Kupującego,

  2. przedmiot reklamacji,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację,

  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.

 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy i Usługodawcy, tj. kontakt@lockme.pl.

 4. Sprzedawca lub Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia reklamacji Sprzedawcy lub Usługodawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w ten sam sposób, w jaki wysłał reklamację.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca, a jeśli Kupujący zamówił również dodatkową usługę druku i dostawy Vouchera pod wskazany adres, administratorem danych osobowych Kupującego jest również Usługodawca.

 2. Sprzedawca i Usługodawca przetwarzają dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

 4. Sprzedawca i Usługodawca mogą przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja umowy po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

 5. Sprzedawca i Usługodawca gwarantują poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

  1. wglądu do swoich danych osobowych,

  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

 9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 10. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Kupującego może być utrudnione.

 11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca i Usługodawca wyrażają zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą lub Usługodawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.  

 2. Sprzedawca i Usługodawca zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.